INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spzzlo.pl

Daty publikacji i aktualizacji


 • Data publikacji strony internetowej: 2020-07-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-03

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Mazurek - dostepnosc[at]spzzlo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 864 00 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skróty klawiszowe służące przemieszczaniu się po elementach strony internetowej


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje na temat procedury


 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. SPZZLO Warszawa-Żoliborz zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, SPZZLO Warszawa-Żoliborz niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, SPZZLO Warszawa-Żoliborz zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik praw obywatelskich


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich dostępna jest pod adresem: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna


Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Przychodni Szajnochy 8 Przychodnia Szajnochy 8 

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • windy osobowe
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Przychodni Conrada 15 Przychodnia Conrada 15 

 • wejście na poziomie 0 (parter)
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Przychodni Elbląskiej 35 Przychodnia Elbląska 35 

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Przychodni Felińskiego 8 Przychodnia Felińskiego 8 

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Przychodni Klaudyny 26b Przychodnia Klaudyny 26B 

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Przychodni Kleczewska 56 Przychodnia Kleczewska 56 

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Przychodni Kochanowskiego 19 Przychodnia Kochanowskiego 19 

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Przychodni Kochowskiego 4 Przychodnia Kochowskiego 4 

 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Przychodni Sieciechowska 4 Przychodnia Sieciechowska 4 

 • wejście na poziomie 0
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Przychodni Wrzeciono 10c Przychodnia Wrzeciono 10C 

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Przychodni Żeromskiego 13 Przychodnia Żeromskiego 13 

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat Przychodni łomianki przy ulicy Szpitalnej 6 Przychodnia Łomianki, Szpitalna 6 

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Dostępność informacyjno-komunikacyjna


 

Tekst czytany maszynowo dla osób niewidomych

 • Nasz strona www.spzzlo.pl została dostosowana do odczytu maszynowego, dokonywanego za pomocą syntezatora mowy, przy pomocy czytnika ekranu, dostępnego w telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze. Dzięki temu udogodnieniu osoba niewidoma ma możliwość zapoznania się z informacją odnośnie usług medycznych, funkcjonowania przychodni, poradni i pracowni oraz właściwego przygotowania do wizyty bądź badania. Ma również możliwość zapoznania się z różnego rodzaju działaniami promocyjnymi oraz akcjami edukacyjnymi dla pacjentów.


Tłumacz języka migowego dla osób niesłyszących

 • Nasza strona dostępna jest także w zakresie informacji w Polskim Języku Migowym (PJM) odnośnie usług medycznych, funkcjonowania poradni i pracowni oraz działań promocyjno-edukacyjnych realizowanych w SPZZLO Warszawa-Żoliborz.
 • Osoba niesłysząca ma również możliwość skorzystania, za pomocą strony internetowej, z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego podczas wizyty w przychodni, w tym w rejestracji, u lekarza, pielęgniarki lub w pracowni diagnostycznej.


Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących

 • Została uruchomiona stanowiskowa pętla indukcyjna w rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w przychodni przy ul. Szajnochy 8. Stanowisko z pętlą indukcyjną jest oznakowane dedykowaną naklejką (znak). W celu skorzystania z pętli pacjent przełącza swój aparat na program T (posiada go większość dostępnych na rynku aparatów) oraz staje naprzeciwko oznakowanego stanowiska.


ETR (tekst łatwy do czytania) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 • Na stronie www.spzzlo.pl dostępna jest informacja napisana w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, doświadczeniem kryzysu psychicznego, z problemem zdrowia psychicznego lub w spektrum autyzmu.
 • Tekst oznakowany dedykowanym znakiem ETR napisany został prostym, łatwym w odbiorze językiem, dużą czcionką, z ułatwiającymi zrozumienie prezentowanej treści obrazkami. Dzięki temu pacjent z niepełnosprawnością intelektualną ma możliwość samodzielnego (bez pomocy osób trzecich) zapoznania się z usługami medycznymi realizowanymi w SPZZLO Warszawa-Żoliborz oraz funkcjonowaniem poradni i pracowni diagnostycznych wchodzących w skład Zakładu.

Powiadomienia o braku dostępności


W przypadku braku dostępności skontaktuj się z osobą odpoowiedzilaną w danym obszarze. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynatorzy ds. dostępności:

 

Koordynator ds. dostępności
architektonicznej


Mirosław Reszka
Inspektor Nadzoru Budowlanego
SPZZLO Warszawa-Żoliborz
ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

dostepnosc.architektoniczna@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

 

Koordynator ds. dostępności
cyfrowej


Kamil Mazurek
Kierownik IT
SPZZLO Warszawa-Żoliborz
ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

dostepnosc.cyfrowa@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

 

Koordynator ds. dostępności
informacyjno-komunikacyjnej


Barbara Nagórko
Specjalista ds. Organizacji i Marketingu
SPZZLO Warszawa-Żoliborz
ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

dostepnosc.informacyjno-komunikacyjna@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2022 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług